Gå til innhold

Lånekort og lånerett
Alle som bor i landet har lånerett.
Alle har rett til å få lånekort.
Biblioteket utsteder både nasjonale og lokale lånekort.
Låneren må vise legitimasjon for å få kort.
Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte for å få lånekort.
Mistet lånekort erstattes mot gebyr.
Låner plikter å melde fra ved adresse- eller navnendring.

Lånetider

Bøker fire uker (28 dager)
Musikk fire uker (28 dager)
Tidsskrifter to uker (14 dager)
Språkkurs åtte uker (56 dager)
DVD en uke (7 dager)
DVD seier og spill to uker. (14 dager)
Skoler og andre institusjoner får låne bøker 8 uker, film og spill 14 dager. Lån kan fornyes inntil to ganger hvis ingen står på venteliste. Lån kan fornyes pr telefon, e-post eller via bibliotekenes nettsider.
Låner plikter å overholde fastsatt lånetid.
Antall lån skal i utgangspunktet være ubegrenset, men biblioteket kan sette en ramme på antall i spesielle typer medium. Som for eksempel dvd eller spill. En slik begrensning må være rimelig.
Gebyr og erstatningskrav
Leveringsfristen må vises på utlånkvitteringen eller annen måte slik at låner er orientert.

Første og andregangs varsel om forfalte bøker er gratis. Om dokumentet da ikke leveres blir det sendt et erstatningskrav. Erstatningskravet faller bort om boka leveres, men låner må betale gebyr som kompensasjon for det merarbeid manglende levering har ført til.

Erstatningsbeløp for tapte og innleverte materiale settes etter hva boka/spillet/materialet koster.

Bibliotekene kan imidlertid alltid gjøre en vurdering for erstatningskrav basert på objektets reelle innkjøpsverdi. Spesielt verdifullt materiale vil alltid bli vurdert særskilt.

Fjernlån
Fjernlån er samarbeid mellom bibliotek, der bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere ved andre bibliotek. Lånesamarbeidet skal gi best mulig utnyttelse av felles bibliotekressurser og er selve ryggraden i biblioteksamarbeidet. Et velfungerende fjernlånsamarbeid er en forutsetning for at biblioteksystemet fungerer effektivt til beste for bibliotekbrukerne. Det handler om å sikre best mulig tilgang til landets samlede bibliotekressurser for alle, uavhengig av bosted eller tilknytning til utdanningsinstitusjon. Dette betyr at alt materiale som er til hjemlån i ett bibliotek også bør være tilgjengelig for brukere ved andre bibliotek gjennom fjernlånssamarbeid.

For å kunne benytte seg av bibliotekets fjernlånstilbud må du være registrert låner ved biblioteket.

Innlevering utenom åpningstid
Ved hovedbiblioteket kan du levere bøker i en luke på veggen ved inngangen til alle døgnets tider. På Øverbygd bibliotek kan du levere i bokkasse når bygningene er åpne.